Jazyková kvalita

Jazyková kvalita

Na jazykovou kvalitu mých překladů se můžete spolehnout. V případě zájmu nabízím i korekturu rodilým mluvčím.

Odbornost

Odbornost

Díky zkušenostem z výzkumu v oblasti přírodních věd a medicíny a s publikováním dokážu upozornit na chyby a problémy v článcích.

Psaní a editace článků

Psaní a editace článků

Pokud nepatříte mezi psavce, často dokážu články napsat jen na základě Vámi poskytnutých základních informací a vyhodnocených dat

O mně

Své univerzitní vzdělání v oboru Chemie životního prostředí jsem získal na Masarykově univerzitě, konkrétně výzkumném centru RECETOX, kde jsem pokračoval i v doktorském studiu. Charakter mé práce byl multidisciplinární, na hranici biologie a chemie. Mám tedy jednak zkušenosti s publikováním a jednak díky svému vzdělání mohu bez problémů provádět odborné překlady a korektury angličtiny v oblasti všech přírodních i lékařských věd. Nejcitovanější z mých článků má podle Google Scholar dnes přibližně 200 citací; celkem mají články, jejichž jsem spoluautorem, přibližně 600 citací v impaktovaných časopisech.

Po úspěšném dokončení doktorského studia jsem v roce 2006 odcestoval do Velké Británie, kde jsem žil a pracoval celkem téměř 5 let. Jsem držitelem Certificate of Proficiency in English, nejvyšší z mezinárodně uznávaných Cambridge ESOL zkoušek, což je také garancí jazykové kvality mé práce.

Kromě akademického prostředí jsem řadu let pracoval také v průmyslu, konkrétně ve strojírenství, díky čemuž dobře ovládám i terminologii v oblasti obrábění, hutnictví a jakostních předpisů včetně nedestruktivních i destruktivních zkoušek, materiálových certifikátů apod.

Soustředím se především na překlady a korektury vědeckých článků, akademických textů, diplomových a dizertečních prací a jejich abstraktů (v češtině i angličtině), nicméně poskytuji překladatelské a jazykové služby v celé šíři.

Reference

Dr. Jaroslav Janošek je nejen skvělý překladatel a korektor, ale troufnu si už říci, že i skvělý kolega, kterého nevyměním. A doufám, že on nás také ne. Jeho práce se neomezuje jen na překlady a korektury, umí pochopit problematiku řešeného textu a pomoci autorům trefnými dotazy. Spolupráce s Dr. Janoškem tak nepochybně přispěla ke zdárnému přijetí řady našich vědeckých článků. Oceňuji i jeho smysl pro humor v napjatých chvílích, krásně skloubený s profesionálním přístupem. Zkrátka, ne nadarmo ho nazývám naším dvorním korektorem a čestným členem katedry.

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.

vedoucí Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování, ČZU v Praze
Od chvíle, kdy jsme začali využívat služeb Dr. Janoška pro korektury našich článků, žádný z nich nebyl odmítnut nebo navrácen k dopracování z jazykových důvodů. Kromě toho nám Dr. Janošek poskytl nesmírně cennou pomoc v připomínkování a editaci článků, což nám výrazně pomohlo minimalizovat výtky oponentů (naopak, oponenti upozornili na tytéž věci jako Dr. Janošek tam, kde jeho připomínky nebyly vzaty v potaz při odeslání článků). Celková kvalita služeb poskytovaných Dr. Janoškem je vynikající, a to včetně komunikace.

MUDr. Jan Štembírek

Klinika čelistní a obličejové chirurgie FNO
Když jsem se na dr. Janoska v roce 2011 obrátil poprvé s žádostí o překlad českého textu do angličtiny (obor historie), stalo se tak po zkušenostech s různými překladateli. S jeho službami jsem byl natolik spokojen, že jsem se na něj od té doby obrátil opakovaně. A musím konstatovat, že jsem byl vždy velmi spokojen. Vedle odborných kvalit bych vyzdvihl především jeho profesionalitu a spolehlivost. Stanovené termíny byly vždy řádně dodrženy (často s předstihem) a práce precizně provedena. Oceňuji rovněž komunikaci s ním, její rychlost a jasnost. Z uvedených důvodů mohu služby dr. Janoska vřele doporučit!

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, FF OU
Na Dr. Janoška jsem se obrátil na základě doporučení svého kolegy pro překlad a editaci odborného článku v oboru kardiologie. Dr. Janošek kromě překladu navrhl celou řadu změn, které článku velice prospěly a článek byl i díky tomu bez problémů přijat.

MUDr. Pavel Kukla

Kardiovaskulární oddělení FNO

KONTAKT

RNDr. Jaroslav Janošek, Ph.D.
Email janosek (at) correcta.cz
Tel. (+420) 734 501 602

Ceník

 • Překlad odborného textu: 300-500 Kč/NS *
 • Korektura odborného textu: od 100 Kč/NS *
 • Korektura rodilým mluvčím: od 80 Kč/NS *
 • Dvojí korektura: od 150 Kč/NS *
 • Editace odborného textu, konzultace: 400 Kč/h *
 • Příprava prezentací: 400 Kč/h (obvykle 2-3000 Kč za poster, 3-4000 Kč za prezentaci, může se měnit dle délky)
 • Psaní vědeckých článků: 400 Kč/h (obvykle cca 20-25 000 Kč za článek)
 • Korektura českého textu (pouze pravopis): od 40Kc/NS
 • Korektura a editace (přeformulování) českého textu: 60-100Kč/NS

Nejsem plátce DPH

* 1 normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Cena závisí kromě odborné náročnosti především na kvalitě dodaných textů. To se týká jak korektury, jejíž časová náročnost pochopitelně s lepšící se kvalitou dodaného textu klesá, tak překladu. U korektury je obzvlášť potřeba říci, že pokud je původní text psán angličtinou nedosahující potřebného standardu, je konečná cena tímto velmi ovlivněna. Nejedná se totiž již o korekturu, ale prakticky o zpětný překlad do češtiny a nový překlad o angličtiny, což je nejen časově náročné, ale navíc s sebou nese velké riziko chybného pochopení zamýšleného vyjádření na základě původního anglického textu. V takovém případě vždy doporučuji raději psát text přímo v češtině (ideálně v češtině s odbornými anglickými výrazy) a objednat překlad, finální výsledek i cena bývají lepší.

Víc než jen překlady

Na internetu najdete celou řadu překladatelů - a mnozí z nich budou dokonce schopni i kvalitně Váš text přeložit. To, co mě však odlišuje od drtivé většiny překladatelů, je ochota snažit se textu porozumět a schopnost toho dosáhnout. Není totiž nic horšího, než když překladatel nebo korektor pouze slepě sleduje "tvar" vět a slov, aniž by rozuměl obsahu. V takovém případě překlad nebo korektura nebudou kvalitní ani v případě, že by je dělal rodilý mluvčí - může dojít k chybnému překladu zkreslujícímu informaci nebo ji zcela překrucujícímu. Tomu se mi u mých klientů daří vyhýbat.

Navíc díky svým zkušenostem s publikováním a dlouhodobě s překlady a editací vědeckých článků dokážu autorům pomoci tím, že je upozorním na chyby, které by pravděpodobně vedly k zamítnutí článku (na první pohled špatná statistika, chybějící teze a informace, kam článek směřuje, odporující si tvrzení, atd.). Rozhodně nebudu tvrdit, že budu schopný Vašemu článku udělat takovouto "oponenturu" stejně kvalitní, jakou pak udělá recenzent odborného časopisu, který se v problematice pohybuje celý život, ale rozhodně se nám podaří opravit "školácké" chyby a chyby vzniklé "autorskou slepotou" - prostě jen díky tomu, že se na článek podívají "nové oči", které mají s publikováním zkušenosti.

Samozřejmě, že platí základní překladatelská poučka, že překlad je tak kvalitní, jak je kvalitní původní text, a proto se u překládaných článků snažím vyjasnit veškeré problémy a nejednoznačnosti ještě v původní verzi, dříve, než s překladem začnu.

Obory

Díky svému vzdělání a pracovním zkušenostem se obzvlášť zabývám překlady a editacemi článků v následujících oborech:

 • nejrůznější specializace medicíny
 • přírodní vědy (od chemie a biologie až po dálkový průzkum Země)
 • strojírenství/metalurgie

Kromě výše uvedených jsem však již překládal či upravoval (k nemalé spokojenosti klientů) i články z oborů elektrotechniky, historie či politologie - a samozřejmě není nejmenším problémem jakýkoliv překlad v obecné angličtině či běžné obchodní komunikaci. Pokud máte zkrátka text k překladu či korektuře, není nic jednoduššího než mi jej poslat jako poptávku - já poté realisticky zhodnotím, jestli je v mé moci takovýto překlad kvalitně provést a pokud ano, pošlu Vám nabídku.

Korektury

Dlouhodobě spolupracuji s několika rodilými mluvčími žijícími v Británii, a díky tomu mohu nabídnout i kvalitní korektury angličtiny rodilými mluvčími za výhodné ceny začínající již na 80Kč/nosmostranu. Pochopitelně, jak je uvedeno v ceníku, nesmírně záleží na kvalitě dodaného textu; v případě, že jsem prováděl překlad sám nebo že kvalitu dodaného textu vyhodnotím jako velmi dobrou, je možné poskytnout korekturu za pouhých 80kč/NS, nicméně v případě, že kvalita textu bude pro rodilého mluvčího nesrozumitelná, cena se může vyšplhat na několikanásobek. Nejedná se totiž již o korekturu, ale prakticky o zpětný překlad do češtiny a nový překlad do angličtiny. To je nejen časově náročné, ale navíc s sebou nese velké riziko chybného pochopení zamýšleného vyjádření na základě původního anglického textu. V takovém případě vždy doporučuji raději psát text přímo v češtině (ideálně v češtině s odbornými anglickými výrazy) a objednat překlad, případně překlad a korekturu, finální výsledek i cena bývají lepší.

Kromě korektury anglického jazyka nabízím i korektury češtiny, a to především akademických nebo obchodních textů. Opět zde platí, že cena se zásadné odvíjí od kvality dodaného textu, od 40Kč za jednoduchou korekturu správně napsaného textu vyžadujícího minimální zásahy, po 100Kč/NS u textu, který vyžaduje zásadnější editaci.